រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 5

Modern 3-Door Living Room Cabinet for Stylish Home Organization

Modern 3-Door Living Room Cabinet for Stylish Home Organization

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $660.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $660.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

120*60*198cm

Feature

Enhance your living space with our sleek and versatile 3-door living room cabinet. Offering both style and functionality, this chic storage solution is perfect for keeping your space organized and clutter-free. Explore now and elevate your home decor with this elegant addition.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ