រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 16

Spacious 4-Door Wooden Wardrobe Closet for Bedrooms

Spacious 4-Door Wooden Wardrobe Closet for Bedrooms

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $620.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $620.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

186*58*192cm

Feature

Elevate your bedroom storage with our spacious 4-door wooden wardrobe closet, designed to offer stylish organization for your belongings. Crafted with quality materials, this closet combines functionality with timeless design, making it the perfect addition to any bedroom. Explore now and transform your space with this elegant storage solution.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ