រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

Stylish Wood White Tall Wardrobe with Versatile Storage Options

Stylish Wood White Tall Wardrobe with Versatile Storage Options

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $740.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $740.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

159*60*210cm

Feature

Designed to complement any bedroom decor, this chic wardrobe adds a touch of elegance to your space while keeping it clutter-free. Upgrade your bedroom organization with our Stylish Wood White Tall Wardrobe and enjoy chic organization at its finest. Shop now and transform your space with this versatile storage solution.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ