រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Beige Full Sleeper Convertible Sofa Bed with Storage & Pockets

Beige Full Sleeper Convertible Sofa Bed with Storage & Pockets

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $950.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $950.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

168*86*90cm

Feature

The exceptional design allows for a quick conversion from sofa to bed, while the bottom pulley system easily pulls out the bed's tail. This couch bed can transform any living space into a luxurious room, thanks to its modern and sleek design. Combining both a couch and a bed in one piece saves time and maximizes space. The convenient attached pockets provide storage for books, magazines, and other items.

Advantages

Technical Cloth

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ