រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

Curved Cat Scratch Fabric Sofas Crushed Velvet Classic Armchair

Curved Cat Scratch Fabric Sofas Crushed Velvet Classic Armchair

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,250.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,250.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

262*168*84cm

Feature

Experience the luxurious and comfortable feel of sitting on this Curved Cat Scratch Fabric Sofas Crushed Velvet Classic Armchair. Made from high-quality disposable fabrics, the smooth and soft texture of this sofa provides a skin-like touch. With careful thread weaving and pressing techniques, this sofa offers breathability and comfort. Designed with ergonomics in mind, the height, depth, and gear adjustment allow for a perfect fit for every part of the body. The European-inspired design, featuring high-quality blended fabric and sponge, offers a unique and comfortable seating experience. The built-in high elasticity a-pole doll cotton padding adds extra support and comfort for a truly cloud-like experience.

Advantages

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ