រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Chesterfield Style Button Tufted Fabric Sofa Set for a Chic Space

Chesterfield Style Button Tufted Fabric Sofa Set for a Chic Space

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,880.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,880.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

 230*96*70cm

Feature

This expertly crafted sofa boasts a sophisticated design and skin-friendly fabric that provide exceptional levels of comfort for a truly relaxing experience. The sturdy frame, 4 durable wooden feet, and intricate details all contribute to its long-lasting durability, making it a reliable choice for any family. With a maximum weight limit of 750 pounds, this sofa is built to withstand heavy use.

Advantages

Soft Flannel, high-quality foam, metal matte feet

Material

Soft Flannel, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ