រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Full Daybed Frame with Pull-Out Bed-Complete Guest Bedding Solution

Full Daybed Frame with Pull-Out Bed-Complete Guest Bedding Solution

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $580.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $580.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

Bed With Pull Out Bed with some soft, fluffy pillows as back support, you easily transform this day bed into a comfortable sofa or chaise. Transform your sofa into a single bed in no time and maximize the use of floor space. Perfect for a teenager's bedroom or where you don't have a lot of space.

With this Guest Bedding, you quickly and easily create space for overnight guests. Just pull out the bed base and you get a double bed in no time.

The Daybed Frames Full must be combined with two twin mattresses. They are placed on top of each other when you use the daybed as a single bed, and next to each other when you use it as a double bed.

There are wheels under the bed frame for easy movement

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ