រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Fashion Design Home Sofa Bed with Fashion-Forward Comfort

Fashion Design Home Sofa Bed with Fashion-Forward Comfort

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $660.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $660.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

202*130*52cm

Feature

The single sleeper chair boasts a sleek and modern look, featuring a one-of-a-kind folding mechanism that maximizes space and simplifies maintenance. It provides the flexibility to customize the layout of your sectional to fit the spatial limitations of your living area. An ideal selection for compact living spaces like tiny apartments, dorms, studios, and office suites.

Advantages

Velvet

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ