រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 8

Comfy Small Folding Futon Lounge Sofa Bed with Space-Saving Design

Comfy Small Folding Futon Lounge Sofa Bed with Space-Saving Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $480.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $480.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

Sofa: 95*43 cm

Parallel placement(Sofa bed): 188**95*81 cm

Feature

The Comfy Small Folding Futon Lounge Single Sofa Bed offers both a comfortable sitting and sleeping experience. Its adjustable backrest allows for multiple positions, and the sturdy triangular structure ensures stability and pressure resistance. There is always a spot for you to relax and unwind.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ