រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Oversize Design Recliner Seat with a Spacious Seating Solution

Oversize Design Recliner Seat with a Spacious Seating Solution

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $580.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $580.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

110*177*113cm

Feature

Enhance the elegance and functionality of your home or office with this refined and cozy armchair. Perfect for both work and relaxation, it features quilted breath fabric and an iron line design for a sturdy and long-lasting black metal frame. The unique armrest, crafted from premium ash wood (with a moisture content of 8-12%), offers extra support and comfort. With enlarged area and support panels, you can comfortably lean on the smooth corners without worrying about scratches. The chair's 108° golden angle design, combined with duck feather and doll cotton filling, provides optimal back support and a soft, comfortable sitting experience. Its scientifically designed bag works with the human body's natural posture, evenly distributing weight and reducing strain on the waist and back. The upper and lower parts of the back cushion are proportioned in a 2:3 ratio, ensuring a fuller and more supportive sitting experience.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

High-quality foam, metal feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ