រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Italian Design Light Gray L-Shaped Sofa with Contemporary Elegance

Italian Design Light Gray L-Shaped Sofa with Contemporary Elegance

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $950.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $950.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

221*160*64cm

Feature

This elegant sofa boasts a minimalist design with luxurious details, creating a sophisticated look for any living room. Featuring a modern and luxurious loveseat with comfortable cushions and elegant hardware feet, this piece also includes a tailored profile, elegant biscuit tufting, and two bolster pillows. Its soft performance velvet upholstery is both stain-resistant and stylish, while the dense foam padding, innerspring pocket coils, and sinuous spring support provide a comfortable and comprehensive seating experience.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ