រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Antique Wood Rocking Chairs Lounge with Cozy Relaxation in Every Rock

Antique Wood Rocking Chairs Lounge with Cozy Relaxation in Every Rock

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $480.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $480.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

87*106*87cm

Feature

This Antique Wood Rocking Chair features a curved design that provides excellent support. It is upholstered with soft gray gosse leather and doll cotton, ensuring a comfortable sitting experience. The sturdy painted metal iron frame allows for a stable load-bearing capacity, while the anti-dumping design offers a secure and relaxing rocking motion.

Advantages

Technical Cloth

Material

Composite splint frame, high-quality cotton, metal and wood feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ