រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Modern Wooden Wardrobe Closet with Stylish Storage Solution

Modern Wooden Wardrobe Closet with Stylish Storage Solution

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $870.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $870.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

159*62*200cm

Feature

Transform your living space into a sanctuary of style and organization with our modern wooden wardrobe closet. Designed to meet the demands of modern living, it combines practicality with aesthetic appeal seamlessly. Its spacious interior, featuring multiple compartments and drawers, offers ample storage for all your clothing and accessories, keeping them neatly organized and easily accessible. Crafted from durable wood and finished with a sleek, contemporary design, it adds a touch of sophistication to any room. Elevate your home decor and simplify your storage solutions with our modern wooden wardrobe closet.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ