រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Modern Beige Color Leather Soft Sofa for Living Room

Modern Beige Color Leather Soft Sofa for Living Room

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,260.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,260.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

280*99*81cm

Feature

Explore a luxurious world of elegance with our exquisite Leather Sofa. Designed with top-quality materials and meticulous attention to detail, this sofa adds a touch of sophistication to any living room. Enjoy the ultimate comfort as you sink into the plush cushioning of our Leather Sofa. Generously padded armrests and seat cushions offer unparalleled support and coziness, making it perfect for both unwinding after a long day and entertaining guests.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, full-grain leather, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ