រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Modern Living Room Furniture with Leather Recliner Sofa

Modern Living Room Furniture with Leather Recliner Sofa

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $720.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $720.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

243*96*95cm

Feature

Expertly crafted with attention to detail, this sofa seamlessly combines sophistication and practicality. Whether you prefer an upright position for reading, a slight recline for watching TV, or full extension for a restorative nap, this sofa is versatile and accommodating. Sink into the luxurious leather and indulge in its unbeatable softness. The finest quality materials ensure not only durability, but also a timeless charm that only gains character over time. The solid wood frame, attached back and loose seat cushions, high-resiliency foam, and polyester upholstery with soft polyfill ensure maximum comfort and long-lasting use. The exposed feet have a faux wood finish for added elegance.

Advantages

PVC Artificial Leather

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ