រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 13

Modern Luxury Black Brown Wood Leather Double King Bed

Modern Luxury Black Brown Wood Leather Double King Bed

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $950.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $950.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*.1.9m model bed: 230*172*98cm

1.8*.2.0m model bed: 240*202*98cm

Bedside table: 53*43*48cm

Feature

Indulge in modern luxury with our Black Brown Wood Leather Double King Bed. This sophisticated bed seamlessly combines sleek black and brown tones with luxurious leather detailing, creating a statement piece for your bedroom. Crafted with meticulous attention to detail, this double king-sized bed exudes contemporary elegance. Elevate your sleep space with the perfect blend of comfort and style. Shop now for the epitome of modern luxury in our exclusive collection.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ