រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

Modern Minimalist Manual Recliner Sofa Chair for Your Private Space

Modern Minimalist Manual Recliner Sofa Chair for Your Private Space

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $590.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $590.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

90*85*82 cm

Feature

This modern recliner sofa chair embodies the key elements of contemporary design. With a tufted backrest and clean, straight lines, it exudes a minimalistic aesthetic that is both stylish and practical. The push-back mechanism allows you to effortlessly recline and return to an upright position, while the swivel function and gliding feature add an extra level of comfort. Not limited to nurseries, this chair is also perfect for living rooms and reading nooks, providing a cozy spot to curl up with a book or unwind before bedtime.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

 High-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ