រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Modern L-Shaped Sectional Sofa Couch with Reversible Chaise

Modern L-Shaped Sectional Sofa Couch with Reversible Chaise

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,680.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,680.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

 218*120*83cm

Feature

The multipurpose L-shaped sofa offers multiple convertible positions, making it a smart choice for smaller spaces. Whether you need a comfortable seating option for everyday use or a temporary bed for guests, this sofa can provide both. Its firm cushions prevent sinking, and with regular light dusting and leather cleaner, the leather set remains soft and rich-looking. With an ergonomic design and a 105 degree tilt angle, this sofa offers the most comfortable support for activities such as reading, watching TV, and napping. Plus, with a storage bag, you can easily organize items like the TV remote, magazines, and books.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ