រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Nordic Style Modern Living Room Sofa Bed with Fabric

Nordic Style Modern Living Room Sofa Bed with Fabric

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,080.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,080.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

329*167*90cm

Feature

The Nordic Style Modern Living Room Sofa Bed with Fabric is a multifunctional furniture item that easily converts into a comfortable bed when needed. Made with durable, soft, and easy-to-clean fabric, it seamlessly blends with any interior decor. Its sturdy, lightweight frame allows for easy mobility and can be extended to create a full or queen-sized bed. Some models also come equipped with storage compartments for extra bedding and pillows. With a variety of colors, designs, and styles available, a fabric sofa bed is a versatile, functional, and stylish addition to any space.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ