រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Premium Upholstered Leather Bed Frame Mattress Leather Headboard

Premium Upholstered Leather Bed Frame Mattress Leather Headboard

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $850.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $850.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.8*2.0 bed: 2.181.96*1.50m

Feature

Experience the epitome of luxury with our Premium Upholstered Leather Bed Frame. This meticulously crafted bed frame not only provides exceptional comfort with its plush mattress but also adds a touch of opulence with its lavish leather headboard. Designed for those who seek the utmost in sophistication, this premium bed frame transforms your bedroom into a haven of contemporary elegance. Elevate your sleep experience with the perfect blend of comfort and style. Shop now to indulge in the grandeur of our Premium Upholstered Leather Bed Frame.

Advantages

Leather Upholstered, Elegant appearance, Wood Slat

Material

Wood feet,  High Density Foam, Wood Slat

Table Color

Creamy White and gold 

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ