រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Large Hand Rest Sofa Bed in Soft Brown with Ultimate Comfort and Style

Large Hand Rest Sofa Bed in Soft Brown with Ultimate Comfort and Style

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $720.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $720.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

208*105*52cm

Feature

Transform your living space with our Soft Comfortable Brown Large Hand Rest Sofa Bed. Experience the ultimate blend of style and comfort as you lounge in this cozy haven. Embrace the inviting warmth of soft brown hues and discover versatile functionality in this stylish sofa bed, perfect for modern living.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ