រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Upholstered Platform Leather Bed Frame with Stylish Headboard

Upholstered Platform Leather Bed Frame with Stylish Headboard

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $950.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $950.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.8*2.0 bed: 2.29*1.84*1.04m

Feature

Revitalize your bedroom with our Upholstered Platform Leather Bed Frame-a perfect blend of trendsetting modern design and comfort. Elevate your bedroom aesthetics effortlessly with this chic and stylish piece. Shop now to transform your space into a haven of contemporary sophistication.

Advantages

Leather Upholstered,  Lift Storage, Wood Slat

Material

Hardware feet,  High Density Foam, Wood Slat

Table Color

Creamy White

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ