រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 6

Spacious 4-Door Wooden Wardrobe Closet with Drawers

Spacious 4-Door Wooden Wardrobe Closet with Drawers

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $750.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $750.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

159*62*200cm

Feature

Upgrade your bedroom organization with our spacious 4-door wooden wardrobe closet featuring drawers. Crafted for both style and functionality, this closet offers ample storage space for your clothing, accessories, and more. Explore now and enhance your bedroom decor with this elegant storage solution.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ