រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Fabric Upholstered Platform Iron Bedstead Bed Frame

Fabric Upholstered Platform Iron Bedstead Bed Frame

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,100.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,100.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1800*2000 bed: 225*185*103 cm 

Recommended mattress thickness: 0.20-0.25m 

Feature

Durably Designed: Upholstered Fabric Headboard with High-strength carbon steel bed frame and Technology fabric upholstery with high-density foam padding add comfort and longevity. A minimalist Bed Frame can support a maximum weight capacity of up to 500 kg.

Noise-muted: We provide the noise mute pad pressed the slats to prevent noise. When you sleep with your partner it will not interfere with your sleep when He/She Moved. You can achieve a quiet and comfortable sleep.

Adjustable bed height: The upholstered platform bed height can raise or lower By adjusting the hardware. Upholstered Platform makes controlling and customizing the height of the bed in your comfort.

Non-slip and better fit: The mattress retainer bar is included, the mattress does not shift, to keep the mattress from sliding.

Relax better: The 105° Ergonomics design provides a comfortable and reduces stress for your relaxation. The Iron bedstead is applied to all kinds of mattresses, spring, memory foam, latex, or hybrid mattress.

Advantages

Minimalist Fabric, high-density foam padding, High-strength carbon st-eel

Material

High-density foam, Strength carbon steel,  Noise mute pad

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ