រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Large Fabric Antique Wingback Armchair With Ottoman

Large Fabric Antique Wingback Armchair With Ottoman

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $580.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $580.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

Sofa Chair : 89*90*103 cm

Ottoman: 59*59*43 cm

Feature

This large fabric antique wingback armchair, accompanied by an ottoman, is designed to provide a luxurious and comfortable experience in any living space. From its high sponge density and full styling that prevents collapse while seated, to its solid wood construction known for its strong texture, stability, and resistance to cracking and deformation, this chair strikes a perfect balance between simplicity and statement-making. It is sure to catch the eye without overpowering the room.

Advantages

Contrast color, waterproof, oil resistant

Material

Frame: Solid wood + Plywood

Foam: Metal+ Cotton+ PVC+ Foam+ Rubber band

Leg: Metal feet

Table Color

As product color picture:

coffee+ tan, yellow+ dark brown, light grey+ dark blue

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ