រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Luxury Latex Upholstered Bed Frame with Ultimate Support

Luxury Latex Upholstered Bed Frame with Ultimate Support

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,200.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,200.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

Our bed features a robust interior steel framework, polyester fabric upholstery, and Latex padding for enduring comfort. With a maximum weight capacity of 800 lbs, enjoy a peaceful night's sleep with confidence. The durable wood slats provide exceptional support, extending the life of your latex, memory foam, or spring mattress without the need for a box spring.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ