រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Modern Cabinet with 4 Drawers for Chic Home Storage

Modern Cabinet with 4 Drawers for Chic Home Storage

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $350.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $350.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

59*39*82cm

Feature

Elevate your home organization with our Modern Cabinet featuring 4 drawers. Embrace contemporary style and functionality as you optimize storage space effortlessly. Explore the perfect blend of sleek design and practicality for a trendy home upgrade. 

Advantages

Solid wood

Material

Solid wood

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ