រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Chic 4-Door Wooden Wardrobe Closet for Modern Closet Organization

Chic 4-Door Wooden Wardrobe Closet for Modern Closet Organization

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $860.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $860.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

80*60*198cm

Feature

Elevate your storage game with our modern design 4-door wooden wardrobe closet. Crafted with contemporary flair and ample space, this closet offers stylish organization for your belongings. Explore now and discover the perfect blend of form and function to enhance your space.

Advantages

Melamine board

Material

Melamine board

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ