រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 10

Moden Living Room Cabinet with A Stylish Statement of Organized Luxury

Moden Living Room Cabinet with A Stylish Statement of Organized Luxury

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $470.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $470.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

136*45*100cm

Feature

Constructed with high-quality materials, the cabinet boasts durability and longevity, ensuring it becomes a timeless addition to your home. The clean lines and modern design make it a versatile piece that effortlessly complements various interior styles.

Advantages

Solid wood

Material

Solid wood

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ