រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 8

Modern Glam Shell Sofa Fabric Leisure Chair with Stylish Relaxation

Modern Glam Shell Sofa Fabric Leisure Chair with Stylish Relaxation

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,380.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,380.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

 259*1110*82cm

Feature

Indulge in contemporary luxury with our Modern Glam Shell Sofa Fabric Leisure Chair. Elevate your space with stylish comfort and a touch of glamour. Designed for relaxation, this chair seamlessly blends modern aesthetics with chic sophistication, creating a statement piece for your leisure and living areas

Advantages

3D Space Cotton

Material

3D Space Cotton

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ