រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 13

Modern Home Furniture Soft Leather Sofa Bed with Chic Design

Modern Home Furniture Soft Leather Sofa Bed with Chic Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,080.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,080.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

208*105*52cm

Feature

Enhance your living area's versatility with our timeless leather sleeper sofas. With the perfect blend of quality, comfort, and style, our top-grain leather pull-out couches are a luxurious addition to any space. Simply remove the cushions and glide out the mattress for your guests to enjoy a comfortable stay. Perfect for accommodating frequent out-of-town visitors, our sleepers easily fold out into a full-size queen bed. Don't miss the opportunity to provide extra sleeping space without sacrificing style.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ