រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Modern Kids Bed with Leather Headrest: Stylish and Comfortable

Modern Kids Bed with Leather Headrest: Stylish and Comfortable

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $560.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $560.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

This modern bed frame will make all dreams come true in any kids' room. It is upholstered with leather to add comfort and durability. It will be an attractive and appealing bed to let your children fall asleep quickly and sweetly.

Introducing our Modern Kids Bed with Leather Headrest—a perfect blend of style and comfort for your child's bedroom. Crafted with a durable wooden frame and featuring a luxurious leather headrest, this bed brings a touch of sophistication to their sleeping space. The combination of modern design and quality materials ensures both durability and timeless appeal. Elevate your child's bedtime experience with this chic and cozy addition. Shop now and redefine their sleep sanctuary with our premium Modern Kids Bed.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2-5 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ