រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 7

Modern Wooden Living Room Sofa Set with Plush Leather

Modern Wooden Living Room Sofa Set with Plush Leather

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $980.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $980.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

248*105*52cm

Feature

This sophisticated leather sofa boasts a sleek exterior, clean lines, and tapered legs, adding a touch of mid-century modern elegance to any decor. The sturdy kiln-dried hardwood frame provides support for the dense foam padding and Pirelli webbing system, ensuring lasting comfort. The rich leather effortlessly complements the oak brown legs, creating a cohesive and inspired design.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ