រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Modern Side Cabinet with Drawers for Contemporary Living

Modern Side Cabinet with Drawers for Contemporary Living

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $580.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $580.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

155*45*82cm

Feature

Elevate your home organization with our Modern Side Cabinet featuring drawers for stylish and functional storage. Embrace contemporary design as you optimize space effortlessly. Explore the perfect blend of sleek aesthetics and practicality, adding a touch of sophistication to your living space. Discover the ideal solution for modern living.

Advantages

Solid wood

Material

Solid wood

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ