រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Modern Sleeper Sofa Leather Sofa bed for Wholesale

Modern Sleeper Sofa Leather Sofa bed for Wholesale

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $750.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $750.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

220*90*95cm

Feature

Our Modern Sleeper Sofa Leather Sofa bed serves a dual purpose, maximizing space and cost-efficiency. Designed for your convenience, it can accommodate both you and your guests while also adding a stylish touch to any living room, guest room, or bedroom. With various sizes available, this sleeper sofa is easy to unfold and set up, providing a comfortable bed for the night.

Advantages

Technical Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ