រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 11

Modern Soft Beige Fabric Bean Bag Sofa with Plush Comfort

Modern Soft Beige Fabric Bean Bag Sofa with Plush Comfort

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $550.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $550.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

120*85*65cm

Feature

Discover the perfect balance of comfort and style with our high-quality Bean Bag sofas. Designed for ultimate relaxation and versatility, these plush seats make a great addition to any living space, offering a cozy spot to unwind and recharge.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ