រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 12

Modern Top-Grain Leather Upholstered Sofa with Premium Comfort

Modern Top-Grain Leather Upholstered Sofa with Premium Comfort

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $990.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $990.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

310*165*85cm

Feature

This sofa boasts high-resiliency foam cores in its back cushion and seat cushion, covered in removable top-grain leather for long-lasting comfort and a soft sit. Its sturdy frame is constructed from solid wood and features metal legs with an antique matt black and gold finish. This combination of materials ensures a strong and durable piece of furniture.

Advantages

Skin Friendly Fabric

Material

Solid wood frame, high-quality foam, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ