រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 3

Tufted Leather Upholstered Wingback Bed for Timeless Elegance

Tufted Leather Upholstered Wingback Bed for Timeless Elegance

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $1,080.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $1,080.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

Designed to add a touch of timeless elegance, the Tufted Leather Upholstered Wingback Bed from Linsy instantly elevates any bedroom. Impeccably crafted with a contemporary style, this bed features a tufted leather wingback headboard that brings a sophisticated appeal to your sleeping space. Perfect for updating and refreshing any bedroom in your home, this upholstered wingback headboard is a must-have for those seeking a sleek and modern look.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ