រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 5

Upholstered Queen Bed with Wingback Platform Design

Upholstered Queen Bed with Wingback Platform Design

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $890.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $890.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

Introducing our Upholstered Queen Bed with a Wingback Platform design—an embodiment of modern elegance for your bedroom. This meticulously crafted bed seamlessly blends comfort and style, featuring a plush upholstered headboard with a chic wingback design. The platform base adds a contemporary touch, creating a stylish focal point for your bedroom. Elevate your sleep sanctuary with this sophisticated piece. Shop now and transform your bedroom into a haven of modern luxury and comfort.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ