រំលងទៅព័ត៌មានផលិតផល
1 នៃ 9

Velvet Ribbed Tufted Headboard Bed-a Masterpiece of Comfort

Velvet Ribbed Tufted Headboard Bed-a Masterpiece of Comfort

តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ $880.00 USD
តម្លៃ​ដែល​ទៀងទាត់ តំលៃ​លក់ $880.00 USD
លក់ លក់​ហើយ

Size

1.5*1.9m bed: 218*166*137cm

1.8*2.0m bed: 228*196*137cm

Feature

Indulge in luxurious comfort with our Velvet Ribbed Tufted Headboard Bed. This exquisite bed is designed to be a centerpiece in your bedroom, offering a perfect blend of sophistication and coziness. The ribbed tufted headboard, upholstered in sumptuous velvet, adds a touch of opulence to your sleeping sanctuary. Crafted with attention to detail and quality, this bed is not just a piece of furniture; it's a statement of style and elegance. Elevate your bedroom décor with this lavish and inviting Velvet Ribbed Tufted Headboard Bed. Shop now for the epitome of luxurious sleep.

Advantages

The full-grain leather, does not collapse in 10 years

Material

Solid wood frame, high-quality foam, full-grain leather, metal matte feet

Table Color

As product color picture

Delivery Time

About 2 days after receiving the deposit

Quality Control

100% inspection before packing

After-Sales Service

We always here to work with you and offer 1 years warranty on product.

មើលព័ត៌មានលម្អិតពេញលេញ